Vlada FBiH donijela je Odluku za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola u FBiH od 1. do 5. razreda  

Spread the love

Radi se o izdvajanju ukupno 12.700.000 KM u okviru Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima. Kriteriji za raspodjelu sredstava kantonima po ovom programu su broj stanovnika prema Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH iz 2013. godine, uz primjenu pondera (2) za Posavski i Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

Prema ovim kriterijima, Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona pripalo je 2.471.420 KM.

Sa kantonalnim ministarstvima nadležnim za oblast obrazovanja će se sklopiti ugovori o realizaciji ovog programa. Kantonalna ministarstva, korisnici sredstava, bit će zaduženi da Federalnom ministarstvu dostave izvještaje o realizaciji, a koji obavezno mora sadržavati detaljan finansijski izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Rok za dostavljanje ovih izvještaja je 30.9.2024. godine. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će podnositi izvještaje o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija.

administrator