23. lipnja 2024.

Novi način obračuna usluge za dio korisnika Centralnog grijanja Tuzla

Spread the love

Iz  “Centralnog grijanja” d.d. Tuzla obavijestili su korisnike njihovih usluga da je Gradsko vijeće Grada Tuzla na sjednici održanoj dana 26.10.2023. godine donijelo Odluku o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijene usluge grijanja po m2 i cijene usluge grijanja po MWh broj: 01/15-A-17418-2023 od 26.10.2023. godine.

Navedenom Odlukom data je saglasnost na Odluku o utvrđivanju cijene usluge grijanja po m2 i cijene usluge grijanja po MWh broj: 09-07062-2023/XIII-4 od 09.10.2023. godine, donesenu od strane Nadzornog odbora “Centralno grijanje” d.d. Tuzla, kojom je utvrđen drugačiji način obračuna isporučene toplotne energije a koja se ogleda u sljedećem:

Usvojenom Odlukom Nadzornog odbora “Centralno grijanje” d.d. Tuzla cijena usluge isporučene toplotne energije, obračun po m², ostaje nepromijenjena, dok se cijena usluge isporučene toplotne energije, obračun prema mjerilima toplotne energije/potrošnji, mijenja u pogledu načina obračuna ukupne cijene na način da se

kod obračuna isporučene toplotne energije prema mjerilima toplotne energije/potrošnji (po „kalorimetru“) uvodi varijabilna i fiksna komponenta cijene umjesto dosadašnjeg obračuna koji je sadržavao samo varijabilni dio.

Naime, uvođenjem fiksnog dijela u obračun ukupne cijene smanjena je cijena MWh sa dosadašnjeg iznosa od 61,80 KM po MWh na iznos od 56,24 KM po MWh, a uveden je fiksni dio za tarifne grupe:

–        Domaćinstva – obračun prema MWh (tarifna grupa I.2.) u iznosu od 0,0073 (KM/m2/dan),

–        Privreda  – obračun prema MWh (tarifna grupa  II.3.) u iznosu od 11,54 (KM/kW/g) i

–        Ostali korisnici –  – obračun prema MWh (tarifna grupa  III.2.) u iznosu od 11,54 (KM/kW/g).

Nove cijene za uslugu isporučene toplotne energije i drugačiji obračun primjenjuju se počev od 01.11.2023. godine. Imajući u vidu da nije došlo do povećanja cijene usluge, obavještavaju se korisnici kod kojih se obračun vrši preko mjerila toplotne energije/potrošnje da će, počev od mjeseca novembra, dobijati račune koji sadržavaju iznos obračunatog varijabilnog i fiksnog dijela. Prethodno navedene Odluke objavljene su na službenoj web stranici “Centralno grijanje” d.d. Tuzla u dijelu “Propisi” – “Odluke”, iz kojih se detaljnije mogu vidjeti cijene usluge, kao i iznos fiksnog i varijabilnog dijela ukupne cijene za obračun po MWh , saopšteno je iz Centralnog grijanja Tuzla.

administrator